Wax Threads

Black & White

Sizes = small = + - 15 metres
medium =
+ - 30 metres
large =
+ - 45 metres
X large =
+ - 90 metres
XX large =
+ - 180 metres